KVKK
Güç Dağıtımında En Akıllı Yol
DTM Elektro Tekniksan ve Tic. A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

TC Kimlik No, Ad Soyad, internet erişim logları, lokasyon bilgisi, tesislerimizin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla kamera  görüntüleri vb.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla DTM Elektro Tekniksan ve Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;
•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk
•Doğru ve gerektiğinde güncel olma
•Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme
•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
•İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya ;
•Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi doğrultusunda; 
•Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
•Müşteri ve Çalışan memnuniyetinin sağlanması, 
•Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
•Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
•Taşınabilir mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetiminin yapılması,
•Şirketimiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuatlara uygun yürütülmesi,
•Tedarik Zinciri Süreçlerinin yürütülmesi
•Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
•Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
•İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
•Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
•Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
•Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
•Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
•Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
•Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
•Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibinin hakları
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel verilerinin;
1.İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2.İşlenmişse bilgi talep etme,
3.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5.Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6.KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7.Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8.Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru yöntemi
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Çatalmeşe Mah. Sultansuyu cad. No. 129/1 Çekmeköy/ İstanbul . adresine gönderebilir veya dtmelektroteknik@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


DTM Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş 1977 yılında pano ve termik röle üretmek için kurulmuştur. Bu konuda tecrübeli ve deneyimli yöneticileri tarafından 25A 'den 6300A' e kadar busbar üretimini 2000 yılında bayi ve müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Busbar sistemlerimiz, saç ve alüminyum gövdeler üzerinde alüminyum ve bakır baralar ile üreterek uluslararası test ve uygunluk belgelerine uygun üretilmektedir.

DAHA FAZLASI
BİZE ULAŞIN


ADRES
Çatalmeşe Mah. Sultansuyu Cad. No:129, 34794 Alemdağ - Çekmeköy, İSTANBUL - TÜRKİYE

TELEFON
+90 216 429 51 74


E MAIL
info@dtmbusbar.com


FAKS
+90 216 429 47 88

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz
Tüm hakları DTM Elektroteknik tarafından saklıdır. © 2024

EN
KVKK
Güç Dağıtımında En Akıllı Yol
DTM Elektro Tekniksan ve Tic. A.Ş. tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

TC Kimlik No, Ad Soyad, internet erişim logları, lokasyon bilgisi, tesislerimizin fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla kamera  görüntüleri vb.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla DTM Elektro Tekniksan ve Tic. A.Ş. tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen;
•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk
•Doğru ve gerektiğinde güncel olma
•Belirli, açık ve meşru işlemler için işlenme
•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
•İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ve yukarıda listelenen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya ;
•Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
•Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
•İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi doğrultusunda; 
•Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
•Müşteri ve Çalışan memnuniyetinin sağlanması, 
•Şirketimizin İnsan Kaynakları Süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
•Şirketimizin Kariyer /Yetenek Gelişimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
•Taşınabilir mal ve kaynakların güvenliğinin temin edilmesi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetiminin yapılması,
•Şirketimiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin yasal mevzuatlara uygun yürütülmesi,
•Tedarik Zinciri Süreçlerinin yürütülmesi
•Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
•Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
•İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
•Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi
•Yetkili kişi ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
•Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
•Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
•Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
•Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
•Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibinin hakları
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel verilerinin;
1.İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2.İşlenmişse bilgi talep etme,
3.İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5.Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6.KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7.Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8.Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru yöntemi
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Çatalmeşe Mah. Sultansuyu cad. No. 129/1 Çekmeköy/ İstanbul . adresine gönderebilir veya dtmelektroteknik@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


DTM Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş 1977 yılında pano ve termik röle üretmek için kurulmuştur. Bu konuda tecrübeli ve deneyimli yöneticileri tarafından 25A 'den 6300A' e kadar busbar üretimini 2000 yılında bayi ve müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Busbar sistemlerimiz, saç ve alüminyum gövdeler üzerinde alüminyum ve bakır baralar ile üreterek uluslararası test ve uygunluk belgelerine uygun üretilmektedir.

DAHA FAZLASI
BİZE ULAŞIN


ADRES
Çatalmeşe Mah. Sultansuyu Cad. No:129, 34794 Alemdağ - Çekmeköy, İSTANBUL - TÜRKİYE

TELEFON
+90 216 429 51 74

E MAIL
info@dtmbusbar.com

FAKS
+90 216 429 47 88

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN
En Güncel Haberlerle Bizi Takip Edebilirsiniz
Tüm hakları DTM Elektroteknik tarafından saklıdır. © 2024